Biblioteka szkolna | Szkoły Salezjańskie

Biblioteka szkolna

Wyciąg ze Statutu szkoły:

§ 22.

1. Biblioteka szkolna służy zaspokojeniu potrzeb czytelniczych i umożliwieniu uczniom rozwijania ich zainteresowań; realizacji zadań edukacyjnych SG, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań.
2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
3. Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza należy w szczególności:
1) opracowanie organizacji biblioteki szkolnej,
2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
3) prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych z zakresu edukacji czytelniczej,
4) dyżurowanie podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom,
5) informowanie rady pedagogicznej o nowościach wydawniczych i sygnalizowanie potrzeby zakupu,
6) umożliwienie dogodnego korzystania z zasobów uczniom i nauczycielom.
4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w ramach wymiany zasobów na potrzeby czytelników i organizacji konkursów czytelniczych.